Letter from Chief Elections Officer

Ika-31 ng Disyembre, 2017

Mahal Naming mga Kapwa Botante:

Ikinalulugod kong isumite sa inyo ang Burador na Plano sa Pangangasiwa ng County ng San Mateo para sa pagpapatupad ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California (Panukalang-batas 450 ng Senado). Ang napakahalagang batas na ito ay nag-aawtorisa sa 14 na county, kabilang ang San Mateo, na magsagawa ng anumang halalan bilang Lahat ay Ipinakokoreong Balota/Sentro ng Pagboto na Halalan, na magsisimula sa Enero 2018. Ipinagmamalaki ng County ng San Mateo na maging isa sa unang limang county sa estado na magsasagawa ng Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 sa ilalim ng mga tadhana ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California.

Ang Burador na Plano sa Pangangasiwa ng Halalan (Election Administration Plan, EAP) ng County ng San Mateo ay binuo na may hangaring magkaloob sa publiko ng detalyadong impormasyon tungkol sa pangangasiwa ng mga halalan sa ilalim ng Batas sa Pagpili ng Botante ng California. Kabilang din sa EAP ang Plano sa Edukasyon at Pag-abot ng County na detalyadong nagbabalangkas ng mga plano sa edukasyon at pag-abot ng County at ang aming mga pagsisikap na itaas ang paggamit ng lahat ng botante, lalo na ang may kapansanan at mga minorya sa wika.

Ang Burador na EAP ay binuo sa pakikipagsangguni sa publiko at kabilang ang mga komentong natanggap sa aming mga pampublikong pagdinig sa mga miyembro ng komunidad ng may kapansanan at minorya sa wika. Kayo ay taos-pusong iniimbitahan sa isang pampublikong pagdinig upang talakayin ang Burador na EAP sa:

Huwebes, Ika-18 ng Enero, 2018, 1 p.m.
Mga Silid ng Lupon ng mga Superbisor
Hall of Justice
400 County Center, Redwood City

Kayo ay maaari ring magbigay ng mga komento sa pamamagitan ng email, koreo at telepono bago dumating ang pagdinig.

Mangyaring huwag mag-atubiling kontakin ako o sinuman sa aming mga tauhan sa 650.312.5222 o registrar@smcacre.org kung kayo ay may mga tanong tungkol sa Batas sa Pagpili ng Botante o sa aming Burador na EAP. Inaasahan namin na makikita kayo sa ika-18 ng Enero, 2018.

Matapat,

Mark Church