Plano sa Edukasyon at Pag-abot sa Botante

PANGKALAHATANG-TANAW

Ang Batas sa Pagpili ng Botante ng California (VCA) ay nag-aatas sa County na bumuo ng isang Plano sa Edukasyon at Pag-abot sa Botante na nagbibigay ng impormasyon sa mga botante sa lahat ng aspeto ng VCA, kabilang ang mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto at Hulugan ng Balota, at impormasyon na ispesipiko sa mga botanteng may kapansanan at mga botanteng hindi Ingles ang pinili. Ang mga pampublikong pulong ay isasagawa sa pamamagitan ng mga organisasyong pangkomunidad at mga indibidwal na nagtataguyod sa ngalan ng, o nagkakaloob ng mga serbisyo sa mga grupong ito. Ang County ay magsasagawa rin ng maraming pampublikong palihan sa edukasyon, na may mga nakahandang tagasalin para sa mga nagsasalita ng wikang Kastila, Tsino, Filipino, at Koreano. Lahat ng pampublikong ginaganap na isinagawa ng County ay angkop sa ADA.

Ang County ay nagtrabahong kasama ng Komite sa Pagpapayo sa Kakayahan sa Pagboto (Voting Accessibility Advisory Committee, VAAC) at Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika (Language Accessibility Advisory Committee, LAAC) upang bumuo ng Plano sa Edukasyon at Pag-abot sa Botante, na isusumite sa opisina ng Kalhim ng Estado para sa pagsusuri at pag-aproba.

Katulad ng aming mga pagsisikap sa pag-abot sa komunidad at kamalayan ng publiko bago dumating ang Lahat ay Ipinakokoreong Balota na Halalan ng Ika-3 ng Nobyembre 2015, ang County ay makikipag-ugnayan sa mga organisasyong pangkomunidad, ahensiya, paaralan at ibang mga grupo upang itaas ang kamalayan sa bagong modelo ng halalan. Ito ay isasama sa isang malawak na kampanya ng media gamit ang tuwirang koreo, media ng balita, social media, at media ng paggamit ng publiko upang ipahayag ang pagpapatupad ng VCA. Ang kampanya ay magtataguyod ng walang-bayad na nakahandang linya ng tulong sa botante, magbibigay ng impormasyon sa mga botante kung paano kunin ang kanilang balota sa isang madaling magamit na anyo, at magkakaloob ng mga serbisyo sa iba't ibang wika at magagamit ng mga taong may kapansanan sa pagdinig.

Ang mga darating na ginaganap na pangkomunidad at mga kasama ng komunidad ay matatagpuan sa Dagdag.

MGA BOTANTENG DI-INGLES ANG PINILI

Bilang bahagi ng mga pagsisikap sa pag-abot, ang County ay magpapatuloy at palalawakin ang pag-abot nito sa mga botante na mas gustong gumamit ng isang wikang iba sa Ingles.

Ang isang pagpapalabas ng balita, ipinamamahagi sa lahat ng media na naglilingkod sa mga residente ng County ng San Mateo, ay magpapahayag ng walang-bayad na nakahandang linya ng tulong sa botante, na magkakaloob ng mga serbisyo sa iba't-ibang wika. Bilang karagdagan, ang mga anunsiyo sa Kastila, Tsino, Filipino, at Koreano na media ay bibilhin upang itaguyod ang nakahandang linya ng tulong.

Ang mga Sentro ng Pagboto na nag-aatas ng tulong sa wika ay tutukuyin sa pamamagitan ng mga datos ng Sensus ng U.S. at sa pamamagitan ng proseso ng ambag ng publiko, kabilang ang ambag na ipinagkakaloob ng LAAC ng County.

Ang mga kasamang media, kabilang ang di-Ingles na media, ay nasa Dagdag.

MGA BOTANTENG MAY KAPANSANAN

Ang County ay may matagal nang pagtatalaga ng sarili sa pakikipagtulungan sa mga botanteng may kapansanan upang itaas ang paggamit ng demokratikong proseso. Ang website ng Pagpaparehistro at mga Halalan, www.smcacre.org/elections, ay nagkakaloob ng impormasyon at tagatulong para sa mga botanteng may kapansanan, kabilang ang mga detalye sa Mga Yunit ng Paggamit ng May Kapansanan ng eSlate, sa Madaling Magamit na Sistema ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, sa mga iniaatas na Magagamit na Kaugnay ng ADA para sa mga Sentro ng Pagboto at sa VAAC.

Ang isang pagpapalabas ng balita, ipinamamahagi sa lahat ng media na naglilingkod sa mga residente ng County ng San Mateo, ay magpapahayag ng walang-bayad na nakahandang linya ng tulong sa botante, na magkakaloob ng mga serbisyo sa mga taong may kapansanan sa pandinig.

Ang mga botanteng may kapansanan ay maaaring humiling sa County na maghatid ng isang balota sa kanilang bahay, o padalhan sa kanilang bahay ng isang makina sa elektronikong pagboto. Ang mga botanteng may kapansanan ay maaari ring gumamit ng kanilang personal na kompyuter upang i-download at markahan ang kanilang balota sa pamamagitan ng Madaling Magamit na Sistema ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang mga tauhan ng Sentro ng Pagboto ay maaari ring magdala ng isang papel na pamalit sa balota o ng Yunit ng Paggamit ng May Kapansanan ng eSlate sa isang sasakyan para sa pagboto sa gilid ng bangketa.

PAGTUGON SA MGA PAGKAKAIBA SA PAGLAHOK

Ang County ay magkakaloob ng impormasyon at pagsasanay kapag hiniling sa mga tagapag-ugnay at tauhan sa mga ahensiyang naglilingkod sa mga botanteng maliit ang kita at mga indibidwal na may kapansanan mula sa mga ahensiya kabilang ang, pero hindi limitado sa: CalFresh CalWORKs, Medi-Cal, Women, Infants, and Children (WIC), In-Home Supportive Services, Covered California, palitan sa benepisyong pangkalusugan ng California, Kagawaran ng Rehabilitasyon-Mga Bokasyonal na Serbisyo, Independiyenteng mga Sentro ng Paninirahan, Mga Panrehiyong Sentro ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pagpapaunlad, mga Opisinang nakikipagkontrata sa Opisina ng Paggamit ng Bingi, mga kagawaran ng kalusugan ng isip at asal ng Estado at County, at mga pribadong manggagamot na nagkakaloob ng mga serbisyo sa ilalim ng kontrata sa mga kagawarang ito.

Ang isang naililipat na Sentro ng Pagboto ay maaaring ilagay upang tugunan ang malalayong lugar kung saan ang isang pirmihang lugar ay hindi magagawa.

MGA TUWIRANG KONTAK SA BOTANTE

Ang tuwirang kontak mula sa County patungo sa mga botante ay ang pinakamabisang paraan upang ipagbigay-alam sa mga botante ang tungkol sa Lahat ay Ipinakokoreong Balota na Halalan ng Ika-3 ng Nobyembre, 2015.

Tatlong postcard ang nakaplano upang ipagbigay-alam sa mga botante ang bagong modelo ng halalan, bilang karagdagan sa impormasyon sa Halimbawang Balota at Opisyal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang unang pagpapakoreo ay magbibigay ng impormasyon sa lahat ng nakarehistrong botante tungkol sa bagong modelo ng halalan. Ang ikalawang pagpapakoreo ay para sa mga botanteng hindi pa nakatanggap ng kanilang balota sa pamamagitan ng koreo upang alertuhan sila sa darating na pagpapakoreo ng balota at magkaloob ng impormasyon tungkol sa Sentro ng Pagboto. Ang ikatlong pagpapakoreo, sa mga panghuling araw bago ang halalan, ay para sa mga botanteng hindi pa nakapagpakoreo ng kanilang balota upang ipagunita sa kanila na gawin ito, magkakaloob ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng pamalit na balota at mga lokasyon ng Sentro ng Pagboto.

MGA PAHAYAG NG SERBISYO SA PUBLIKO

Ang isang iskrip para sa TV ng Pahayag ng Serbisyo sa Publiko (Public Service Announcement, PSA) ay ipamamahagi na may paghiling ng mga biswal o nakalimbag na mga salita para sa mga botanteng bingi o nahihirapang makarinig. Ang isang iskrip sa radyo ay magsasama ng paghiling sa mga istasyon upang ilagay ang impormasyon sa kanilang mga kasamang website upang tumulong sa pag-abot sa mga botante.

Ang likhang sining ay makukuha mula sa County para sa paglilimbag at online na mga PSA, at para sa pamahalaan at mga kasama sa komunidad upang gamitin sa kanilang social media at newsletter. Ang mga Print PSA ay sasamahan ng isang paghiling na maglagay ng pahayag sa alinmang kasaping website na may audio para sa bulag at may kapansanan sa pandinig.

Ang County ay magkakaloob sa mga outlet ng media sa wikang Kastila, Tsino, Tagalog, at Koreano na naglilingkod sa County ng San Mateo na may mga iskrip para sa mga PSA. Ang mga iskrip ay magbibigay ng impormasyon sa mga botante tungkol sa darating na halalan at magtataguyod ng walang-bayad na nakahandang linya ng tulong sa botante. Ang likhang sining ay makukuha rin.

BADYET

Ang Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 ay pinaglaanan ng $241,000 para sa edukasyon at pag-abot sa botante. Bilang karagdagan, ang Dibisyon ng Pagpaparehistro at mga Halalan ay magkakaloob ng panloob na suporta para sa paghahanda ng mga materyal na grapiko at para sa pag-abot, mga pampublikong presentasyon at mga ginaganap na pag-abot sa komunidad.

Ang badyet ay magpapahintulot ng pagbili ng mga anunsiyo sa mga pahayagan, telebisyon, radyo at social media. Ang isang bahagi ng mga pondong ito ay ilalaan sa pagsasalin ng wika at paggawa ng braille. Ang badyet sa pag-abot ay hindi kasama ang mga gastos sa paglimbag at selyo para sa mga tuwirang pagpapakoreo sa mga nakarehistrong botante. Ang mga karagdagang pundo sa halagang $200,000 ay kakailanganing idagdag sa badyet ng Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 para sa layuning ito.

Bilang karagdagan, ang koalisyon sa Pagpili ng Botante ng California ay nag-alay ng mga gawad sa mga organisasyong nakabase sa komunidad upang kunin ang kanilang suporta sa mga programang pag-abot kaugnay ng VCA. Ang impormasyon tungkol sa koalisyon ng Pagpili ng Botante ng California at sa kanilang mga gawad na programa ay maaaring makuha sa https://voterschoice.org/.