Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Post

Simula sa ika-1 ng Enero, 2002, ang Kodigo sa mga Halalan ng California ay magpapahintulot sa sinumang nakarehistrong botante na maging isang botante ng Permanenteng ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (Kabanata 22, AB 1520, mga Batas ng 2001).

Kapag ang isang aplikasyon para sa katayuan ng Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo ay natanggap at naproseso ng Dibisyon sa Pagpaparehistro at mga Halalan, lahat ng materyal sa halalan kabilang ang isang opisyal na balota ay awtomatikong ipakokoreo sa botante para sa bawat halalan kung saan ang botante ay kuwalipikadong lumahok, karaniwang sa loob ng 20 araw bago ang isang halalan. Ang botante ay hindi na kailangang magsumite ng isang balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa bawat susunod na halalan.

Ang kabiguang bumoto sa apat na magkakasunod na pambuong-estadong halalan, gayunman, ay magkakansela sa iyong katayuan ng Permanenteng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ito ay hindi makakaapekto sa iyong aktibong katayuan sa pagpaparehistro bilang botante. Kung ito ay mangyari, maaari kang muling mag-aplay upang maging isang botante ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo.

Kung nais mong kumuha ng iba pang impormasyon, mangyaring tawagan ang Dibisyon sa Pagpaparehistro at mga Halalan sa 650.312.5222 o mag-email sa registrar@smcacre.org.