November 6, 2018 Locations of Translated Sample Ballots

Post

The November 6, 2018 Statewide General Election is an all-mailed ballot election. Every eligible voter will be mailed a ballot and can vote by mail or cast their ballot in person at a Vote Center during the times and days specified below. Each Vote Center will contain English, Spanish and Chinese ballots as well as a reference ballot in Filipino or Korean for certain precincts. For a complete list of the languages available at each Vote Center, go to https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations.

Voters may bring an assister to help them vote. Before October 31, voters may request a translated ballot or an accessible ballot by completing and returning the postcard on the back cover of the Sample Ballot pamphlet, or by calling 888.762.8683 or emailing registrar@smcacre.org

Español: Ubicaciones de boletas electorales traducidas de referencia

La Elección General Estatal del 6 de noviembre de 2018 es una elección de boleta electoral completamente por correo. A cada votante elegible se le enviará por correo una boleta electoral y puede votar por correo o emitir su boleta electoral personalmente en un Centro de Votación durante las horas y días indicados abajo. Cada Centro de Votación tendrá boletas electorales en inglés, español y chino además de una boleta electoral de referencia en filipino o coreano para ciertos distritos electorales. Para obtener una lista completa de los idiomas disponibles en cada Centro de Votación, visite https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations.

Los votantes pueden llevar a un asistente para ayudarles a votar. Antes del 31 de octubre, los votantes pueden solicitar una boleta electoral traducida o una boleta electoral accesible llenando y devolviendo la tarjeta postal en la contraportada del folleto de la Boleta Electoral de Muestra, o por llamando al 888.762.8683 o enviando un correo electrónico a registrar@smcacre.org.

中文提供翻譯好的參考選票的地點

2018年11月6日舉行的全州普選是一次全部郵寄投票選舉。 每位合格選民將會收到一份郵寄給您的選票,您可以通過郵寄投票,也可以在下面指定的日期和時間內親自前往投票中心投票。每個投票中心都備有英文、西班牙文和中文的選票,以及某些選區有菲律賓文或韓文的參考選票。有關每個投票中心可使用語言的完整清單,請查詢https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

選民可以帶一位助手來幫助他們投票。如果選民需要翻譯好的選票或無障礙投票的選票,可以在10月31日之前,填寫並寄回本選票樣本手冊封底的明信片,或致電888.762.8683或電郵至 registrar@smcacre.org  提出申請。

Filipino: Mga Lokasyon ng mga Isinaling Masasangguning Balota

Ang Pambuong-estadong Pangkalahatang Halalan ng Ika-6 ng Nobyembre, 2018 ay isang lahat-ay-ipinakokoreong balota na halalan. Bawat karapat-dapat na botante ay padadalhan ng isang balota at maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo o botohan ang kanilang balota nang personal sa isang Sentro ng Pagboto sa mga oras at araw na tinukoy sa ibaba. Ang bawat Sentro ng Pagboto ay magtataglay ng balota sa Ingles, Kastila at Tsino at mga masasangguning balota sa Filipino o Koreano para sa mga partikular na presinto. Para sa isang kumpletong listahan ng mga wikang iniaalay sa bawat Sentro ng Pagboto, pumunta sa https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

Ang mga botante ay maaaring magdala ng taong tutulong sa kanila para bumoto. Bago ang ika-31 ng Oktubre, ang mga botante ay maaaring humiling ng nakasaling balota o maaaring makuhang balota sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagbabalik ng postcard sa likod na takip ng pamplet na Sample Ballot na ito o sa pamamagitan ng pagtawag sa 888.762.8683 o pagpapadala ng email sa registrar@smcacre.org.

한국어참조용 투표 용지의 번역본 위치

2018년 11월 6일  총선은 전체-유편 투표 방식으로 주 전역에서 실시됩니다. 모든 유권자는 투표 용지를 우편으로 배달 받게되며 기표한 투표지를 반송하거나 또는 아래 적힌 날짜 및 시간에 투표소에서 직접 기표할 수 있습니다. 각 투표소 마다 영어, 스페인어 및 중국어 투표 용지가 준비되어있으며 특정 투표구에는 필리핀 또는 한국어로 된 참조용 투표 용지가 준비되어 있을 것입니다. 각 투표소에서 제공되는 언어의 전체 목록을 보려면 https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

을 방문하십시오. 유권자는 투표에 도움을 줄 수 있는 사람과 함께 와도 무관합니다. 투표 용지 번역본이나 이동투표차량 (accessible ballot)을 요청하기 원하시면 10월 31일 이전에 이 팜플렛 뒷 표지에 있는 엽서를 작성하여 돌려 보내거나 888-762-8683으로 전화하거나 또는 registrar@smcacre.org 로 이메일을 보내십시오.