Filipino

Post

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Simula sa ika-1 ng Enero, 2002, ang Kodigo sa mga Halalan ng California ay magpapahintulot sa sinumang nakarehistrong botante na maging isang botante ng Permanenteng ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (Kabanata 22, AB 1520, mga Batas ng 2001).