Locations of Translated Sample Ballots

Post

The June 5, 2018 Statewide Direct Primary Election is an all-mailed ballot election. Every eligible voter will be mailed a ballot and can vote by mail or cast their ballot in person at a Vote Center during the times and days specified below. Each Vote Center will contain English, Spanish and Chinese ballots as well as a reference ballot in Filipino or Korean for certain precincts. A complete list of the languages available at each Vote Center is provided below.

https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

Voters may bring up to two people into the voting booth for assistance. Voters may not bring an employer or union agent.

Español: Ubicaciones de boletas electorales traducidas de referencia

La Elección Primaria Directa Estatal del 5 de junio de 2018 es una elección de boleta electoral completamente por correo. A cada votante calificado se le enviará por correo una boleta electoral, y puede votar por correo o emitirla personalmente en un Centro de Votación durante las horas y días indicados más abajo. Cada Centro de Votación tendrá boletas electorales en inglés, español y chino, además de una boleta electoral de referencia en filipino o coreano para ciertos distritos electorales. Una lista completa de los idiomas disponibles en cada Centro de Votación se proporciona a continuación.

https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

Los votantes pueden entrar con un máximo de dos personas, incluyendo Funcionarios Electorales dentro de la cabina electoral para asistencia. No se permite que los votantes entren con un empleador o un agente de su sindicato.

中文: 提供翻譯好的參考選票的地點

2018年6月5日舉行的全州直接初選為全部郵寄選票選舉。每一位合格選民都將通過郵寄收到一份選票,並可以在下面指定的時間和日期郵寄投票或在投票中心親自投票。每個投票中心都有英文、西班牙文和中文選票,在特定選區還有菲律賓文和韓文的參考選票。 以下的完整清單包括每個中心所能提供的語言服務。

https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

選民可以最多帶著二位,包括選務處工作人員,進入投票亭,以求協助。選民不可帶著顧主或工會代理。

Filipino: Mga Lokasyon ng mga Isinaling Masasangguning Balota

Ang Pambuong-estadong Tuwirang Primaryang Halalan ng Ika-5 ng Hunyo, 2018 ay isang lahat-ayipinakokoreong balota na halalan. Bawat karapat-dapat na botante ay padadalhan ng isang balota at maaaring ibalik o botohan ang kanilang balota nang personal sa isang Sentro ng Pagboto sa mga oras at araw na tinukoy sa ibaba. Ang bawat Sentro ng Pagboto ay magtataglay ng balota sa Ingles, Kastila at Tsino at mga masasangguning balota sa Filipino o Koreano para sa mga partikular na presinto. Ang isang kumpletong listahan ng mga wikang nakahanda sa bawat Sentro ng Pagboto ay nasa ibaba.

https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

Ang mga botante ay maaaring magdala ng hanggang dalawang tao, kabilang ang tauhan ang Dibisyon ng mga Halalan, sa loob ng kubol ng pagboto para sa tulong.

한국어: 참조용 투표 용지의 번역본 위치

2018년 6월 5일 주 전역 직접예비선거는 모두 우편 투표로 진행됩니다. 모든 유자격 유권자에게 우편으로 투표 용지가 배달되며 아래 명시된 시간과 요일에 투표소에서 투표하거나 투표 용지를 반납할 수 있습니다. 각 투표소 마다 영어, 스페인어 및 중국어 투표 용지가 준비되어있으며 특정 투표구에는 필리핀 또는 한국어로 된 참조용 투표 용지가 준비되어 있을 것입니다. 각 투표 센터에서 제공되는 언어 목록은 아래 적혀 있습니다.

https://www.smcacre.org/post/vote-center-locations

유권자는 선거 관리부 직원을 포함한 최대 2명까지 기표소에 데리고 들어 갈 수 있습니다.