Voter Informational Open House – Filipino Language
Albert Teglia Community Center, Daly City

Elections Event

March 1,  2 p.m. to 4 p.m. 

Albert Teglia Community Center
285 Abbot Avenue, Daly City

Iniimbitahan kayo ng San Mateo County Registration & Elections Division para makita ang aming bagong Ballot Marking Tablets at para matutunan ang iba’t ibang pagpipilian para bumoto ayon sa California Voter’s Choice Act.

Malugod na tinatanggap ang mga pamilya. May mga merienda na ihahanda.